Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Zarządzenie Nr 122/08 Burmistrza Kępic z dnia 09 grudnia 2008 r. W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty.


ZARZĄDZENIE Nr 122/08

Burmistrza Kępic

z dnia 09 grudnia 2008 r.

Na podstawie art. 19 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr223,poz. 1655 z późn. zm.) oraz art. 31 ustawy z dnia 08 marca 1990r o Samorządzie Gminnym( tekst jednolity z 2001r, Dz.U.Nr 142 poz.1591, z późniejszymi zmianami: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.214, poz.1806, Nr 153, poz.1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,poz.1568, z 2004 r. Nr 102,poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759 z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 181, poz. 1337 i z 2007r. Nr 48, poz.327,Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218)

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty.

§ 1

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na wykonanie zadania p.n.: Rozbudowa systemu wodno- kanalizacyjnego aglomeracji Kępice”, w której skład wchodzą :

1. - Przewodniczący - Barbara Żylis

2. - Członek ........... - Bogusława Wojtowicz

3. - Członek............ - Andrzej Gwoździak

§ 2

1. Do zadań Komisji Przetargowej w szczególności należy :

1.1. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

a) przygotowanie materiałów przetargowych,

b) prowadzenie dokumentacji przetargowej,

c) przygotowanie części jawnej przetargu,

d) publiczne otwarcie ofert, odczytanie nazw firm, adresu i ceny przedstawionej
w ofercie.

1.2. Oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i
oceny ofert :

a) sprawdzenie ofert pod względem merytorycznym i prawnym,

b)dokonanie punktowej oceny ofert zgodnie z zasadami i kryteriami
określonymi w dokumentacji przetargowej,

c) przedstawienie propozycji wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty oraz
wyboru najkorzystniejszej oferty, a także wystąpienie z wnioskiem o
unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,

d) niezwłoczne przedstawienie kierownikowi protokołu z przeprowadzonego
przetargu celem zatwierdzenia.

e) udzielania wyjaśnień dotyczących treści instrukcji dla oferentów.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Sieradzki 09-12-2008 12:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Żylis 09-12-2008
Ostatnia aktualizacja: - 09-12-2008 12:40