Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Budżet Gminy Kępice na rok 2009


Uchwała Nr XXX/191/2008

Rady Miejskiej w Kępicach

z dnia 18 grudnia 2008 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kępice na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 24.432.390 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 28.706.059 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

 1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a - zadania inwestycyjne w 2009 roku).

§ 3

1.Przychody budżetu w wysokości 5.661.409 zł, rozchody w wysokości 1.387.740 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w wysokości - 130.000zł,

 1. celową w wysokości - 120.000 zł,

z przeznaczeniem na:

  1. wydatki bieżące na zarządzanie kryzysowe w kwocie - 20.000 zł.

  1. wydatki bieżące na oświatę i wychowanie w kwocie - 100.000 zł.

§ 5

 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

 1. Ustala się dochody w kwocie 126.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 1. Ustala się wydatki w kwocie 110.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 1. Ustala się wydatki w kwocie 16.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla zakładów budżetowych:

- przychody - 5.120.637,42 zł,

- wydatki - 4.785.658,04 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6

 1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych:

- dochody - 134.000 zł;

- wydatki - 134.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 8

 1. Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego

 1. 100% kosztów utrzymania pozostałych budynków związanych z działalnością kulturalnej - 36.400. zł,

 1. 100% kosztów utrzymania ulic i zieleni w mieście - 27.865 zł,

 1. Dopłata do 1m2 powierzchni użytkowej komunalnych zasobów

mieszkaniowych - 50.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

 1. Dotacje podmiotowe dla:

 1. gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 768.500 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

 1. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 233.000 zł, zgodnie załącznikiem nr 9.

§ 9

Wydatki na programy realizowane z udziałem funduszy strukturalnych

zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 10

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

 1. przychody - 70.000 zł,

 1. wydatki - 70.000 zł,

w tym:

wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 23.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 11

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu                                                                         -w kwocie 300.000 zł;

 1. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu                                                                          - w kwocie 4.273.669 zł;

 1. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                  - w kwocie 1.387.740 zł.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł,

 1. zaciągania zobowiązań:

  1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określone w załączniku nr 3 , do wysokości 300.000 zł.

  1. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 1.500.000 zł,

 1. dokonywania zmian w planie wydatków , z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków

7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Kępic

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego .

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Sieradzki 22-05-2009 08:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-05-2009
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Sieradzki 22-05-2009 08:17