Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Budżet Gminy Kępice na rok 2007


Uchwała Nr IV/14/2006

Rady Miejskiej w Kępicach

z dnia 28 grudnia 2006r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kępice na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 22.051.480 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 24.003.480 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

 1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a - zadania inwestycyjne w 2007 roku).

§ 3

1.Przychody budżetu w wysokości 3.400.000 zł, rozchody w wysokości 1.448.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w wysokości - 100.000 zł,

 1. celową w wysokości - 178.000 zł,

z przeznaczeniem na:

  1. wydatki bieżące Domy Pomocy Społecznej w kwocie - 28.000 zł,

  1. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie - 150.000 zł,

§ 5

 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

 1. Ustala się dochody w kwocie 105.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 103.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 1. Ustala się wydatki w kwocie 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla zakładów budżetowych:

- przychody - 3.648.081 zł,

- wydatki - 3.591.254 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6

 1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych:

-dochody - 119.000 zł;

-wydatki - 119.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 8

 1. Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego

 1. z tytułu dopłaty do 1m2 powierzchni budynków mieszkalnych i użytkowych - 509.000 zł,

 1. z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania pozostałych budynków służących działalności kulturalnej w gminie - 30.000. zł,

 1. z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania czystości ulic - 22.600 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

 1. Dotacje podmiotowe dla:

 1. gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 610.300 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

 1. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 130.000 zł, zgodnie załącznikiem nr 9.

§ 9

 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

 1. przychody - 30.000 zł,

 1. wydatki - 63.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu                  -w kwocie 300.000 zł;

 1. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.952.000zł;

 1. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                  - w kwocie 1.448.000zł.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł,

 1. zaciągania zobowiązań:

  1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określone w w załączniku nr 3 , do wysokości 600.000 zł.

  1. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 1.300.000 zł,

 1. dokonywania zmian w planie wydatków , z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

 1. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

 1. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków

 1. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Określa się zasady odprowadzania na rachunek budżetu gminy dochodów z najmu i dzierżawy pobieranych przez podległe zakłady budżetowe, które nie są zaliczane do przychodów zakładu:

1)dochody pobrane odprowadza się miesięcznie , do 20 dnia po upływie każdego miesiąca,

2)dochody pobrane w miesiącu grudniu odprowadza się do 31 grudnia,

3)ostateczny termin przekazania pobranych dochodów w miesiącu grudniu ustala się na dzień 5 stycznia roku następnego , a gdy ten dzień jest dniem wolnym od pracy -pierwszy dzień roboczy po tym dniu.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Kępic.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Sieradzki 02-06-2009 12:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-06-2009
Ostatnia aktualizacja: - 02-06-2009 12:51