Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Budżet Gminy Kępice na rok 2010

                                                          

                                                                                           

Uchwała  Nr XLV/309/2009

                                                                                                Rady Miejskiej w Kępicach

                                                                                                 z dnia 17 grudnia 2009 roku

                                                        w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kępice na rok 2010.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

 

 

 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

 

 

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie   26.618.324  zł.

w tym:

           1) dochody bieżące        w kwocie  23.575.537 zł.

           2) dochody majątkowe   w kwocie   3.042.787 zł.

 

 Zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

§ 2

 

 

1.     Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 33.385.584 zł.

    

Zgodnie z załącznikiem nr 2.

 

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków  bieżących na łączną kwotę

    24.313.438 zł., w tym:

     1) wydatki  bieżące  jednostek  budżetowych na łączną kwotę  15.000.915 zł.

        z czego:

        a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń    10.623.118 zł.

        b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

                                                                                                                                                                     4.377.797 zł.

 

     2) wydatki na dotacje na zadania bieżące                                    2.308.289 zł.

     3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                   5.667.338 zł.

 

     4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej

                                                                             w łącznej kwocie   540.668 zł.

 

     5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę ,

         przypadające do spłaty w roku 2010                      w kwocie   140.692 zł.

 

     6) wydatki na obsługę długu publicznego                    w kwocie  655.536  zł.

 

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę

    9.072.146 zł., w tym:

 

1)       wydatki na inwestycje i zakupy i inwestycyjne w kwocie  9.072.146 zł.

w tym:  wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem

             środków o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy  o finansach

             publicznych                                            w kwocie 6.563.711 zł.

 

   Załącznik nr 3 przedstawia planowane wydatki inwestycyjne ogółem.

 

 

§ 3

 

 

1.Ustala się deficyt w wysokości  6.767.260 zł. który zostanie sfinansowany

   przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 6.767.260 zł.

 

2. Ustala się przychody budżetu  z tytułu zaciągniętych kredytów w  kwocie

   8.200.000 zł.

 

3.Ustala się rozchody budżetu  na spłatę otrzymanych kredytów i pożyczek kwocie

   1.432.740    zł. 

 

Załącznik nr 4 przedstawia planowane przychody i rozchody budżetu.

 

 

 

§ 4

 

 

1.  Tworzy się rezerwę ogólną budżetu  w kwocie                                -       150.000 zł

 

2.  Tworzy się rezerwę celową  budżetu  łącznej w kwocie                  -       120.000 zł.                       

     z czego:                                       

 

a)     rezerwę  na wydatki bieżące na zarządzanie kryzysowe  

                                                                              w kwocie   -    20.000 zł.

 

b)     rezerwę  na wydatki bieżące na oświatę i wychowanie  

                                                                              w kwocie   -   100.000 zł.

 

§ 5

 

1.       Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

a) dochody w kwocie   3.875.375 zł.

b) wydatki  w kwocie  3.844.680 zł.

 

    Zgodnie z załącznikiem nr 5.

 

§ 6

 

1.       Ustala się dochody w kwocie  130.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

2.       Ustala się wydatki w kwocie 114.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

3.       Ustala się wydatki w kwocie 16.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

 

§ 7

 

1.       Ustala się plan przychodów i kosztów    zakładów budżetowych:

- przychody -   5.420.051,13 zł,

 -  wydatki     -   4.991.767,87 zł,

 

Zgodnie z załącznikiem nr 6

 

2.       Ustala się dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego na  łączną

kwotę  218.000 zł.

 

    Zgodnie z załącznikiem nr  7

 

3. Upoważnia się  dyrektorów zakładów budżetowych do dokonywania

przesunięć  w planie finansowym , z wyłączeniem zmian powodujących zmniejszenie wpłaty do budżetu  lub zwiększenia dotacji  z  budżetu.

 

§ 8

 

 

Ustala się plan  dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych  w łącznej kwocie :

 

                    -dochody – 149.000 zł.

     -wydatki  149.000 zł.

 

     Zgodnie z załącznikiem nr 8

 

§ 9

 

1.       Ustala się dotacje podmiotowe dla:

 

1)     gminnych instytucji kultury na łączną kwotę                                                                   - 1.131.000zł,

                                                                                                         

zgodnie z załącznikiem nr 9.

 

2.       Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę  936.843zł

 

Zgodnie załącznikiem nr  10.

§ 10

 

 

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

 

1)       przychody        -          50.000 zł,

2)       wydatki            -           52.000 zł,

 

Zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 11

 

Wydatki budżetu gminy obejmują przedsięwzięcia sołectw w ramach funduszu Sołeckiego

 na łączną  kwotę 197.770 zł.

 

Zgodnie z załącznikiem nr   12

 

§ 12

 

1.Ustala się  limity wydatków  na wieloletnie pogramy inwestycyjne na lata 2010-2012

 

Zgodnie z załącznikiem nr  13

§ 13

 

Ustala się  wydatki    na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii    Europejskiej , oraz innych środków  nie podlegających zwrotowi, pochodzących z  zagranicy 

 

Zgodnie z załącznikiem nr  14

 

§ 14

 

Ustala się limity zobowiązań z tytułu  kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)         sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu         -   w  kwocie    1.000.000  zł.

2)         sfinansowanie planowanego deficytu budżetu           -  w  kwocie    6.767.260 zł.

3)         na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu  

             zaciągniętych pożyczek i kredytów                     -  w kwocie     1.432.740  zł.

 

§ 15

 

Upoważnia się Burmistrza  :

 

1)       do zaciągania w roku 2010  kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,

 

 

2)       do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych  

      na rachunkach bankowych w innych  bankach niż  bank prowadzący obsługę

      budżetu gminy

    do zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy  i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej  lub bezzwrotnych środków zagranicznych  do wysokości  określonej w załącznikach nr  13 i  14.

 

b)z tytułu umów, których realizacja w roku następnym  jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty   3.000.000 zł.

 

3)       do dokonywania zmian:

 

a) w planie wydatków bieżących budżetu  w tym: wydatków na wynagrodzenia

    i pochodne     od wynagrodzeń   w ramach  działu  klasyfikacji budżetowej,

 

b) w planie wydatków majątkowych budżetu  w granicach działu klasyfikacji

   budżetowej,

 

 

    - z wyłączeniem zmian wydatków objętych załącznikiem nr 13

 

5) do przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych  uprawnień  do:

   

   a)dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki  w tym: wydatków na

     wynagrodzenia    i pochodne     od wynagrodzeń   w ramach  działu  klasyfikacji

     budżetowej ,

 

    b) dokonywania przeniesień w planie wydatków  dochodów   własnych jednostek

        budżetowych,

     

    c) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym

        jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty

        upływa w roku  2011 do łącznej kwoty  2.000.000 zł.

 

§ 16

 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Kępic.

 

§ 17

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa  Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aleksandra Szul-Młoczyńska 28-12-2009 13:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janina Kończak 17-12-2009
Ostatnia aktualizacja: Aleksandra Szul-Młoczyńska 02-02-2010 08:48