Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kępice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 2013-12-11 10:50
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kepicach w sprawie przyjęcia " Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014' 2013-12-11 10:48
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie utworzenia przez Gminę Kępice wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Miasta i Gminy Kępice "Razem dla Kepic" spóldzielni socjalnej. 2013-12-11 10:47
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie realizacji projektu pn."Czas na zmiany, czas na biznes" współfinansowanego ze środków Europejskiego funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII "Regionalne kadry gospodarki", Działanie 8.1 "Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie", Poddziałanie 8.1.2 "Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie". 2013-12-11 10:44
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie zmiany i nadania nazwy ulicy. 2013-12-11 10:38
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kepicach w sprawie przejęcia przez Gminę Miejską Słupsk praw i obowiązków Gminy Kępice związanych z profilaktyką i wczesną terapią uzależnień od alkoholu oraz korzystanie z usług Izby Wytrzeźwień w Słupsku przy ul. Gdyńskiej 13a, prowadzonej jako zadanie własne Gminy Miejskiej Słupsk i wynikający z przejęcia obowiązków udział Gminy Kępice w kosztach realizacji powierzonego zadania. 2013-12-11 10:35
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok 2013-12-11 10:30
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 listopada 2013r w sprawie zmian do uchwały XXXV/299/2013 z dnia 20.09.2013 w sprawie finansowania przedsięwzięcia z uwzględnieniem wysokości środków własnych oraz zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie przedsięwzięcia pn."Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Kępice" 2013-11-13 12:46
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 listopada 2013r w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2013 2013-11-13 12:43
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 listopada 2013r w sprawie zmian w wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2013-2043 2013-11-13 12:42
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 listopada 2013r w sprawie obniżenia ceny 1 kwintala obniżenia ceny 1 kwintala żyta przyjmowanego jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Kępice w roku 2014 2013-11-13 12:41
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 listopada 2013r w sprawie okreslenia rocznych stawek podatku od środków transportu na rok 2014 2013-11-13 12:23
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 listopada 2013r w sprawie stawek opłaty targowej na rok 2014 2013-11-13 12:21
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie podatku od nieruchomości w roku 2014 2013-11-13 12:20
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przedłużenia umów dzierżaw nieruchomożci stanowiących własność Gminy Kępice. 2013-11-13 12:19
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 listopada 2013r w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. "Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" 2013-11-13 12:17
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmian do uchwały nr XXXIV/291/2013 z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmian do uchwały nr XXXIV/291/2013 z dnia 28.08.2013 w sprawie podziału Sołectwa Obłęże na dwa odrębne sołectwa Obłęże i Osieki i utworzeniu sołectwa Osieki. 2013-11-13 12:02
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmian do uchwały nr VI/53/2003 z dnia 13 marca 2003r. w sprawie uchwalenia statutów Sołectw 2013-11-13 11:51
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 listopada 2013r w sprawie zmian do uchwały nr XXVI/167/2008 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kępice 2013-11-13 11:49
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zawarcia porozumienia do partycypowania w kosztach kształcenia dzieci z terenu naszej Gminy uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie działania Gminy Miejskiej Słupsk 2013-11-13 11:47
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za dostarczoną wodę na terenie miasta i gminy przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice spółka z o.o. w Kępicach 2013-11-13 11:43
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za odbiór ścieków na terenie miasta i gminy przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice spółka z o.o. w Kępicach 2013-11-13 11:39
dokument Informacja z działalności OSP Gminy Kępicew roku 2012. 2013-10-03 14:03
dokument Informacja z Komendy Powiatowej Policji w Słupsku dotycząca bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Kępicew latach 2012 - 2013. 2013-10-03 14:02
dokument Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kępice za I półrocze 2013 roku. 2013-10-03 13:58
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie zawarcia porozumienia do partycypowania w kosztach kształcenia dziecka z terenu Gminy uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie działania Gminy Kobylnica. 2013-10-03 13:53
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie zmiany w uchwale nr XXXV/300/2013 z dnia 20.09.2013 w sprawie zawarcia umowy dotyczącej realizacji projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych II-Etap Bezpieczeństwo - Dostępność Rozwój - przebudowa układu komunikacyjnego na terenie powiatu słupskiego na odcinku powiatowych dróg zbiorczych: nr 1143G Główczyce-Stowięcino (Gm. Główczyce) i nr 1147G Osowo-Darnowo (Gm. Kępice). 2013-10-03 13:50
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie przyjęcia Strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą Gminy Kępice do roku 2025. 2013-10-03 14:14
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2013. 2013-10-03 13:25
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2013 - 2043. 2013-10-03 13:21
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie zmian w uchwale nr XXX/265/2013 z dnia 28.03.2013 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kępice 2013-06-19 08:58
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie nabycia do mienia komunalnego nieruchomości zabudowanej budynkami byłej licznikowi w Barcinie 2013-06-19 08:56
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kepicach w sprawie zamiaru likwidacji instytucji kultury: Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kępicach 2013-06-19 08:54
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie przejęcia nieodpłatnie od PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku do mienia komunalnego Gminy Kępice budynku dworca w Korzybiu wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu. 2013-06-19 08:50
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Kępice oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 2013-06-19 08:47
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2013-2043 2013-06-19 08:47
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice. 2013-06-19 08:31
dokument Sprawozdanie z realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej za 2012 rok 2013-05-06 12:25
dokument Projekt Uchwały Nr.../.../2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie przekazania dla Powiatu Słupskiego pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1148G do miejscowości Chorowo 2013-05-06 12:17
dokument Projekt Uchwały Nr XXXI/.../2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kępice za rok 2012 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 2013-05-06 12:15
dokument Projekt Uchwały Nr XXXI/.../2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kępic 2013-05-06 12:13
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z maja 2013 roku w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Przytocku im. Andrzeja Grubby. 2013-05-06 12:11
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 16 maja 2012 w sprawie zatwierdzenia bilansu jednostek kultury za rok 2012 2013-05-06 12:09
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2013 2013-05-06 12:07
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2013-2043 2013-05-06 12:05
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 16 maja 2013 w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za dostarczane ciepło przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kepice spółka z o.o. w Kępicach 2013-05-06 12:02
dokument Projekt Uchwały Nr.../.../2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia........ 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kępice. 2013-03-25 10:20
dokument Projekt Uchwały Nr.../2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia.......2013 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2013-03-25 10:14
dokument Projekt Uchwały Nr.../2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia ........ 2013 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy są zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych. 2013-03-25 10:10
dokument Projekt Uchwały Nr.../2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia ......... 2013 roku dotycząca wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 2013-03-25 10:07
dokument Projekt Uchwały Nr.../.../2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia......... 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności ilość odpadów komunalnych, częstotliwość i sposób świadczenia usług. 2013-03-25 10:02
dokument Projekt Uchwały Nr..../2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia ...... 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2013-03-25 09:55
dokument Projekt Uchwały Nr.../.../2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2013-2043. 2013-03-25 09:21
dokument Projekt Uchwały Nr.../.../2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie wyrażnia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku. 2013-03-25 09:18
dokument Projekt Uchwały Nr.../2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2013. 2013-03-25 09:14
dokument Projekt Uchwały Nr.../2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia ...2013 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Kępice 2013-03-15 09:09
dokument Projekt Uchwały Nr.../.../2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia ...2013 w sprawie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kępice 2013-03-15 09:07
dokument Projekt Uchwały Nr....../2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia ....2013 roku w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Kępice oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 2013-03-15 09:04
dokument Projekt Uchwały Nr XXiX/.../2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 marca 2013 w sprawie Statutu Biblioteki publicznej Miasta i Gminy Kępice 2013-03-15 09:01
dokument Projekt Uchwały Nr XXiX/.../2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 marca 2013 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków 2013-03-15 08:49
dokument Projekt Uchwały Nr.../2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia .......marca 2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2013" 2013-03-15 08:20
dokument Projekt Uchwały Nr.../2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia...marca 2013 w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych wymaganych do podziału jednostki pomocniczej 2013-03-15 08:14
dokument Projekt Uchwały Nr...Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i nieruchomości stanowiących mienie Gminy 2013-03-15 08:11
dokument Projekt Uchwały Nr.../2013 Rady Miejskiej w Kępicach z marca 2013 roku w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Kępic 2013-03-15 08:09
dokument Projekt uchwały Nr XXIX/.../2013 Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie wyposażenia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kępice w nieruchomość zabudowaną położoną w Kępicach przy ul. M.Buczka 1 2013-03-14 14:39
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie zmian do uchwały XXVII/230/2012 z dnia 28 grudnia 2012 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kępice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 2013-02-01 12:59
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach dotycząca wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 2013-02-01 09:37
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-02-01 09:33
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-02-01 09:32
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/216/2009 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli Szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kępice 2013-02-01 09:30
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Kępice. 2013-02-01 09:24
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły podstawowej Andrzeja Grubby w celu przekształcenia jej w szkołę filialną Szkoły Podstawowej w Biesowicach 2013-02-01 09:20
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie zawarcia porozumienia do partycypowania w kosztach kształcenia dzieci z terenu naszej Gminy uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie działania Gminy Miejskiej Słupsk 2013-02-01 09:16
dokument Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 14 lutego 2013 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Kępicach na rok 2013 2013-02-01 09:17