Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXXVIII/341/2013 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie stawek opłaty targowej na rok 2014 2014-01-07 10:20
dokument Uchwała Nr XXXVIII/340/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie planu komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na rok 2014 2014-01-07 10:19
dokument Uchwała Nr XXXVIII/339/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przystąpienia Gminy Kępice do Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dorzecze Słupi" 2014-01-07 10:16
dokument Uchwała Nr XXXVIII/338/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 grudnia 2013 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy społecznej w Kępicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego. 2014-01-07 10:06
dokument Uchwała Nr XXXVIII/337/2013 Rady Miejskiej w Kępice z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie realizacji projektu pn."Czas na zmiany, czas na Biznes" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII "Regionalne kadry gospodarki", Działanie 8.1 "Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie", Poddziałanie 8.1.2 "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie" 2014-01-07 10:02
dokument Uchwała Nr XXXVIII/336/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 grudnia 2013 w sprawie utworzenia przez Gminę Kępice wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Miasta i Gminy Kępice "Razem dla Kępic" spółdzielni socjalnej. 2014-01-07 09:56
dokument Uchwała Nr XXXVIII/335/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 grudnia 2013 r w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcia udziałów przez Gminę Kępice w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Kępice Sp. z o.o. w Kępicach. 2014-01-07 09:50
dokument Uchwała Nr XXXVIII/334/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania, dla przedszkoli, innych form przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest organ inny niż Gmina Kępice. 2014-01-07 09:46
dokument Uchwała Nr XXXVIII/333/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Miejską Słupsk praw i obowiązków Gminy Kepice związanych z profilaktyką i wczesną terapią uzależnień od alkoholu oraz korzystanie z usług Izby Wytrzeźwień w Słupsku przy ul. Gdyńskiej 13a,prowadzonej jako zadanie własne Gminy Miejskiej Słupsk i wynikający z przejęcia obowiązków udział Gminy Kępice w kosztach realizacji powierzonego zadania. 2014-01-07 09:38
dokument Uchwała nr XXXVIII/332/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 grudnia 2013 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 2014-01-07 08:37
dokument Uchwała Nr XXXVIII/331/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 grudnia 2013 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok 2014-01-07 08:31
dokument Uchwała XXXVIII/330/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 grudnia 2013r w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kępice z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 2014-01-07 08:26
dokument Uchwała Nr XXXVIII/329/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu 2014-01-10 11:24
dokument Uchwała Nr XXXVIII/328/2013 Rady Miejskiej w Kepicach w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2013-2043 2014-01-10 11:18
dokument Uchwała Nr XXXVIII/327/2013 Rady Miejskiej w Kepicach w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2013 2014-01-10 11:16
dokument Uchwała Nr XXXVIII/326/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępice na lata 2014-2043 2014-01-10 11:21
dokument Uchwała Nr XXXVIII/325/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kępice na rok 2014 2014-01-10 11:29
dokument Uchwała Nr XXXVII/324/2013 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian do uchwały nr XXXV/299/2013 z dnia 20.09.2013 z dnia 20.09.2013 w sprawie finansowania przedsięwzięcia z uwzględnieniem wysokości środków własnych oraz zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie przedsięwzięcia pn."Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Kępice." 2013-12-09 09:54
dokument Uchwała Nr XXXVII/323/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie przedłużenia umów dzierżaw nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice 2013-12-09 09:50
dokument Uchwała nr XXXVII/322/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 listopada 2013 w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. "Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego" w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołóstwa i nadbrzeżnych obszrów rybackich 2007-2013" 2013-12-09 09:48
dokument Uchwała Nr XXXVII/321/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 listopada 2013r w sprawie zmian do uchwały nr VI/53/2003 z dnia 13 marca 2003 w sprawie uchwalenia statutów Sołectw 2013-12-09 09:43
dokument Uchwała Nr XXXVII/320/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 listopada 2013 w sprawie zmian do uchwały nr XXXIV/291/2013 z dnia 29.08.2013 w sprawie podziału Sołectwa Obłęże na dwa odrębne sołectwa Obłęże i Osieki i utworzeniu sołectwa Osieki 2013-12-09 09:41
dokument Uchwała Nr XXXVII/319/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie zmian do uchwały nr XXVI/167/2008 z dnia 11.09.2008 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kępice 2013-12-09 09:38
dokument Uchwała nr XXXVII/318/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 listopada 2013r w sprawie zawarcia porozumienia do partycypowania w kosztach kształcenia dzieci z terenu naszej Gminy uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie działania Gminy Miejskiej Słupsk 2013-12-09 09:34
dokument Uchwała Nr XXXVII/317/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2013 2013-12-09 09:27
dokument Uchwała Nr XXXVII/316/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2013-2043 2013-12-09 09:25
dokument Uchwała Nr XXXVII/315/2013r Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 listopada 2013r w sprawie obniżenia ceny 1 kwintala żyta przyjmowanego jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Kępice w roku 2014 2013-12-17 11:24
dokument Uchwała Nr XXXVII/314/2013r w sprawie stawek opłaty targowej n arok 2014 2013-12-17 11:23
dokument Uchwała Nr XXXVII/313/2013r Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 listopada 2013r w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportu na rok 2014 2013-12-17 11:23
dokument Informujemy, że uchwałą nr 294/g319/P/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 19 grudnia 2013 orzeka się nieważność §2 pkt.3 uchwały nr XXXVII/312/2013 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 28 listopada 2013 w sprawie podatku od nieruchomości w roku 2014 2014-01-17 10:42
dokument Uchwała Nr XXXVII/312/2013r Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 listopada 2013 r w sprawie podatku od nieruchomości w roku 2014 2014-01-17 10:43
dokument Uchwała Nr XXXVII/311/2013 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za dostarczoną wodę na terenie miasta i gminy przez Przedsiębiorstwo Gopsodarki Komunalnej Kepice spółka z o.o. w Kępicach 2013-12-09 09:01
dokument Uchwała nr XXXVII/310/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za odbiór ścieków na terenie miasta i gminy przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice spółka z o.o. w Kępicach 2013-12-09 08:55
dokument Uchwała Nr XXXVI/309/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 17 października 2013 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej 2013-10-25 13:14
dokument Uchwała Nr XXXVI/308/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 17 października 2013r w sprawie zorganizowania dowozu dzieci do placówek oświaty dla którego organem prowadzącym jest gmina Kepice. 2013-10-25 13:17
dokument Uchwała Nr XXXVI/307/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 17 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013 2013-10-25 13:20
dokument Uchwała Nr XXXVI/306/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 17 października 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2013-2043 2013-10-25 13:22
dokument Uchwała Nr XXXVI/305/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 17 października 2013 roku w sprawie zawarcia porozumienia do partycypowania w kosztach kształcenia dziecka z terenu naszej Gminy uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie działania Gminy Kobylnica 2013-10-25 13:27
dokument Uchwała Nr XXXVI/304/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 17 października 2013 roku w sprawie zmiany w uchwale nr XXXV/300/2013 z dnia 20.09.2013 w sprawie zawarcia umowy dotyczącej realizacji projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych II-Etap Bezpieczeństwo - Dostępność Rozwój - przebudowa układu komunikacyjnego na terenie powiatu słupskiego na odcinku powiatowych dróg zbiorczych nr 1143G Główczyce-Stowięcino (Gm. Główczyce) i nr 1147G Osowo-Darnowo (Gm. Kepice) 2013-10-25 13:33
dokument Uchwała Nr XXXVI/303/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 17 pażdziernika 2013 roku w sprawie przyjęcia Strategii przewidywania i zarządzania zmiana gospodarczą Gminy Kępice do roku 2025 2013-10-28 09:43
dokument uchwała Nr XXXV/302/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 20 września 2013r. w sprawie przejęcia nieodpłatnie od PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w gdańsku do mienia komunalnego Gminy Kępice budynku dworca w Korzybiu wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu 2013-09-25 10:32
dokument Uchwała Nr XXXV/301/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 20 września 2013r. w sprawie realizacji projektu pn. "Moja własna firma" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI "rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia" 2013-09-25 11:17
dokument Uchwała Nr XXXV/300/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 20 września 2013 roku w sprawie zawarcia umowy dotyczącej realizacji projektu w ramach Narodowego programu Przebudowy Dróg Lokalnych II-Etap bezpieczeństwo - Dostępność Rozwój-przebudowa układu komunikacyjnego na terenie powiatu słupskiego na odcinku powiatowych dróg zbiorczych: nr 1143G Główczyce-Stowięcino (Gm.Główczyce) i nr 1147G Osowo-Darnowo (Gm.Kępice) 2013-09-25 10:52
dokument Uchwała Nr XXXV/299/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 20 września 2013 r. w sprawie finansowania przedsięwzięcia z uwzględnieniem wysokości środków własnych oraz zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Kępice" 2013-09-25 10:56
dokument Uchwłą Nr XXXV/298/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 20 września 2013 r. w sprawie zawarcia porozumienia do partycypowania w kosztach kształcenia dziecka z terenu naszej Gminy uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenia działania Gminy Słupsk 2013-09-25 11:02
dokument Uchwała Nr XXXV/297/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 20 września 2013 roku w sprawie likwidacji instytucji kultury: Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kępicach 2013-09-25 11:03
dokument Uchwała Nr XXXIV/296/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2013 2013-09-06 10:23
dokument Uchwała Nr XXXIV/295/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2013-2043 2013-09-04 11:56
dokument Uchwała Nr XXXIV/294/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 sierpnia 2013r o zmianie uchwały nr XXXII/281/2013 z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie przejęcia nieodpłatnie od PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku do mienia komunalnego Gminy Kępice budynku dworca w Korzybiu wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu. 2013-09-04 11:49
dokument Uchwała Nr XXXIV/293/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie podziału Gminy Kępice na sołectwa 2013-09-05 08:08
dokument Uchwała Nr XXXIV/292/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 sierpnia 2013r w sprawie zmian do uchwały nr VI/53/2003 z dnia 13 marca 2003 w sprawie uchwalenia statutów Sołectw 2013-09-04 11:37
dokument Uchwała Nr XXXIV/291/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 sierpnia 2013r w sprawie podziału Sołectwa Obłęże i Osieki i utworzeniu sołectwa Osieki 2013-09-04 11:29
dokument Uchwała Nr XXXIV/290/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na okres do dziesięciu lat, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kępice, położonej w m. Pustowo 2013-09-04 11:27
dokument Uchwała Nr XXXIV/289/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22.03.2013 w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych , lokali użytkowych i nieruchomości stanowiących mienie Gminy. 2013-09-04 11:24
dokument Uchwała Nr XXXIII/288/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 03 lipca 2013r w sprawie realizacji projektu pn. "Nowe perspektywy - Większe możliwości" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 - Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. 2013-07-08 12:27
dokument Uchwała Nr XXXIII/287/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 03 lipca 2013r w sprawie emisji obligacji Gminy Kępice oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 2013-07-08 12:29
dokument Uchwała Nr XXXIII/286/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 03 lipca 2013r w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2013. 2013-07-08 12:36
dokument Uchwała Nr XXXIII/285/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 03 lipca 2013r w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2013 - 2043. 2013-07-08 12:34
dokument Uchwała Nr XXXII/284/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 czerwca 2013r w sprawie emisji obligacji Gminy Kępice oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 2013-07-04 13:40
dokument Uchwała Nr XXXII/283/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 czerwca 2013r w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2013. 2013-07-04 11:46
dokument Uchwała Nr XXXII/282/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 czerwca 2013r w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2013 - 2043. 2013-07-04 11:50
dokument Uchwała Nr XXXII/281/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 czerwca 2013r w sprawie przejęcia nieodpłatnie od PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku do mienia komunalnego Gminy Kępice budynku dworca w Korzybiu wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu. 2013-07-04 11:30
dokument Uchwała Nr XXXII/280/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 czerwca 2013r w sprawie nabycia do mienia komunalnego nieruchomości zabudowanej budynkami byłej licznikowni w Barcinie. 2013-07-04 11:35
dokument Uchwała Nr XXXII/279/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 czerwca 2013r w sprawie zmian w uchwale nr XXX/265/2013 z dnia 28.03.2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kępice. 2013-07-04 11:37
dokument Uchwała Nr XXXII/278/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 czerwca 2013r w sprawie zamiaru likwidacji instytucji kultury: Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kępicach. 2013-07-10 12:29
dokument Uchwała Nr XXXI/277/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 16 maja 2013r w sprawie uzupełnienia składu osobowego komisji stałych Rady Miejskiej 2013-05-23 10:03
dokument Uchwała Nr XXXI/276/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 16 maja 2013r w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2013 2013-05-23 10:05
dokument Uchwała Nr XXXI/275/2013 Rady Miejskiej w Kępicach w sprawie przekazania dla Powiatu Słupskiego pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1148G do miejscowości Chorowo 2013-05-23 10:08
dokument Uchwała Nr XXXI/274/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2013-2043 2013-05-23 10:29
dokument Uchwała nr XXXI/273/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 16 maja 2013 r w sprawie zatwierdzenia bilansu jednostek kultury za rok 2012 2013-05-23 10:31
dokument Uchwała Nr XXXI/272/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kępic. 2013-05-23 10:33
dokument Uchwała Nr XXXI/271/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kepice za rok 2012 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 2013-05-23 10:35
dokument Uchwała Nr XXXI/270/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za dostarczane ciepło przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kepice spółka z o.o. w Kępicach 2013-05-23 10:39
dokument Uchwała Nr XXXI/269/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 16 maja 2013 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Przytocku im. Andrzeja Grubby 2013-05-23 10:43
dokument Uchwała Nr XXX/268/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku 2013-04-03 12:16
dokument Uchwała Nr XXX/267/2013 z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie zmian w budzecie gminy Kępice na rok 2013 2013-04-03 12:18
dokument Uchwała Nr XXX/266/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2013-2043 2013-04-03 12:21
dokument Uchwała Nr XXX/265/2013 Rady Miejskiej w Kepicach z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kępice 2013-04-03 12:23
dokument Uchwała Nr XXX/264/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2013-04-03 12:26
dokument Uchwała Nr XXX/263/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy są zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych. 2013-04-03 12:29
dokument Uchwała Nr XXX/262/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności ilości odpadów komunalnych, częstotliwości i sposób świadczenia usług 2013-04-03 12:36
dokument Uchwała Nr XXX/261/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-04-08 10:06
dokument Uchwała Nr XXX/260/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 marca 2013 roku dotycząca wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 2013-04-03 12:45
dokument Uchwała NR XXX/259/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-04-03 12:47
dokument Uchwała Nr XXIX/258/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 marca 2013 w sprawie planu pracy komisji Rady Miejskiej w Kępicach na rok 2013 2016-02-02 07:49
dokument Uchwała Nr XXIX/257/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 marca 2013r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Kępice 2013-04-03 12:48
dokument Uchwała Nr XXiX/256/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 marca 2013r w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2013" 2013-03-27 13:39
dokument Uchwała Nr XXIX/255/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie wyposażenia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kępice w nieruchomość zabudowaną położoną w Kępicach przy ul. M. Buczka 1 2013-03-27 13:41
dokument Uchwała Nr XXIX/254/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 252 marca 2013 roku w sprawie Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kępice 2013-03-27 13:42
dokument Uchwała Nr XXIX/253/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków. 2013-03-27 13:43
dokument Uchwała Nr XXIX/252/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Kępic. 2013-03-27 13:45
dokument Uchwała Nr XXIX/251/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych wymaganych do podziału jednostki pomocniczej 2013-03-27 13:46
dokument Uchwała Nr XXIX/250/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i nieruchomości stanowiących mienie Gminy. 2013-03-27 13:48
dokument Uchwała Nr XXIX/249/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Kępice oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 2013-03-27 13:50
dokument Uchwała Nr XXIX/248/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi domowymi i gospodarskimi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kępice 2013-03-27 13:52
dokument Uchwała Nr XXVIII/247/2013 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej Rady Miejskiej Pani Grażyny Szwarc 2013-02-25 10:22
dokument Uchwała Nr XXVIII/246/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 14 lutego 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2013 2013-02-25 10:21
dokument Uchwała Nr XXVIII/245/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 14 lutego 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2013-2043 2013-02-25 10:19
dokument Uchwała Nr XXVIII/244/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 14 lutego 2013 r w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Kępicach na rok 2013 2013-02-25 10:17
dokument Uchwała Nr XXVIII/243/2013 w sprawie zmian do uchwały nr XXVII/230/2012 z dnia 28 grudnia 2012 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kępice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na rok 2013 2013-02-25 10:03
dokument Uchwała Nr XXVIII/242/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 14 lutego 2013 w sprawie zawarcia porozumienia do partycypowania w kosztach kształcenia dzieci z terenu naszej Gminy uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie działania Gminy Słupsk 2013-02-25 10:15
dokument Uchwała Nr XXVIII/241/2013r w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Kępice 2013-02-25 10:13
dokument Uchwała Nr XXVIII/240/2013 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 14 lutego 2013 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Przytocku im.Andrzeja Grubby 2016-02-01 14:30