Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Kompetencje Rady

 

Kompetencje Rady


 

 

Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. art 18 ust.2

 


 

Do wyłącznej właściwości Rady należy

 1. uchwalanie statutu gminy

 1. ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

 1. powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy na wniosek wójta,

 1. uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium z tego tytułu,

 1. uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

 1. uchwalanie programów gospodarczych,

 1. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,

 1. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych przepisach,

 1. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

              a) określenia nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres 

                   dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej, do czasu określenia zasad wójt może dokonać tych

                   czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,

              b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania i wykupu przez wójta,

              c) zasięgania długoterminowych pożyczek i kredytów,

              d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta,

              e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granice ustalaną corocznie

                   przez rade gminy,

               f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,

               g) określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,

               h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz

                    wyposażania ich w majątek,

                i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,

 1. określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

 1. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art.8 ust.2 i 2a,

 1. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,

 1. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,

 1. podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,

 1. nadawanie honorowego obywatelstwa gminy.

 1. podejmowanie uchwał w sprawie zasad i udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

 1. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji rady gminy.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Łepecka 30-08-2005 14:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Aleksandra Szul-Młoczyńska 13-01-2016 11:27