Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Referat ds. Geodezji, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

W skład Referatu ds. Obrotu Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska wchodzą następujące stanowiska:

nr tel 59 857 66 21

 1. Chabros Damian – kierownik referatu wew. 30

  Przyborek Jolanta – stanowisko ds. gospodarki odpadami, obsługi sołectw i wycinki drzew wew. 31

  Miśkiewicz Olga – stanowisko ds. planowania przestrzennego i ochrony środowiska wew. 32

  Syldatk Jolanta – stanowisko ds. budownictwa, gospodarki rolnej i ochrony zabytków wew. 33

  Olejnik Danuta – stanowisko ds. gospodarki gruntami i mieniem gminnym wew. 34

  Gałka Maja – stanowisko ds. sprzedaży i gospodarowania nieruchomościami wew. 35

  Zbrzeźniak Sandra – stanowisko ds. geodezji i gospodarki gruntami wew. 36

                                                                                

 

 

Do zadań Referatu Obrotu Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska należy w szczególności:

 1. dzierżawa gruntów, najem lokali mienia komunalnego, przyjmowanie nieruchomości do mienia komunalnego, zamiana nieruchomości,
 2. aktualizacja opłat czynszu dzierżawy i najmu oraz sporządzanie wykazów dzierżaw dla potrzeb księgowości,
 3. zagospodarowanie i rozdysponowanie nieruchomości przyjętych do zasobu gminy,
 4. kontrola użytkowania gruntów i budynków oddanych w najem lub dzierżawę,
 5. współdziałanie z państwowymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie przejmowania przez gminę i zbędnych dla danej jednostki składników majątkowych,
 6. zawieranie umów użyczenia na nieruchomości gminne,
 7. udział w realizacji projektów infrastrukturalnych,
 8. przygotowywanie ofert inwestycyjnych,
 9. współpraca z Agencją Nieruchomości Rolnych, Kancelarią Notarialną i Wydziałem Ksiąg Wieczystych,
 10. sprzedaż nieruchomości i oddanie w użytkowanie wieczyste: przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń, zlecanie wycen nieruchomości, ogłaszanie do publicznej wiadomości wykazów i ogłoszeń, ogłaszanie i przeprowadzanie przetargów, przygotowywanie i przekazywanie dokumentów do Kancelarii Notarialnej,
 11. wydawanie zezwoleń na wykreślenie hipotek,
 12. wywłaszczanie, odszkodowania, zwrot wywłaszczonych nieruchomości,
 13. aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste,
 14. naliczanie opłat adiacenckich,
 15. nadawanie nazw ulicom i placom, ewidencja budynków, numeracja domów i nieruchomości,
 16. ochrona znaków geodezyjnych,
 17. wydawanie decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości,
 18. przydziały lokali mieszkalnych i użytkowych oraz prowadzenie odpowiednich rejestrów zamiany, przydziału lokali, obsługa techniczno-biurową Komisji Mieszkaniowej,
 19. przydziały lokali w domach nie stanowiących własności samorządu w razie klęski, zapewnienie lokali socjalnych,
 20. analizowanie i planowanie potrzeb mieszkaniowych gminy,
 21. współpraca i uzgadnianie projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego, przechowywanie i udostępnianie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, wydawanie opinii i zaświadczeń o funkcji nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
 22. nadzór nad realizacją ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 23. wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, prowadzenie rejestru,
 24. współpraca z administracją rządową i samorządową w sprawach nadzoru inwestycyjno-budowlanego,
 25. okresowa ocena skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wynikających z realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 26. wydawanie odpisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 27. wykonywanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zapewnienie niezbędnych warunków do ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami i opadami,
 28. dbałość o utrzymanie czystości, porządku, właściwego stanu sanitarnego gminy, zapewnienie mieszkańcom zaopatrzenia w wodę, odprowadzanie ścieków,
 29. zapewnienie funkcjonowania urządzeń infrastruktury' technicznej i nadzór nad ich eksploatacją (wodociągi, kanalizacja) oraz dbałość o ich rozbudowę, współdziałanie w zaopatrzeniu gminy w niezbędne dostawy energii elektrycznej, cieplnej,
 30. prowadzenie ewidencji dróg i mostów, oznakowanie dróg, oświetlenie ulic,
 31. ochrona zbytków, parków wiejskich i użytków ekologicznych, ochrona gruntów rolnych,
 32. nadzór nad utrzymaniem cmentarzy,
 33. wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości,
 34. sprawy związane z rolnictwem, współpraca z organizacjami i instytucjami zajmującymi się sprawami rolnictwa oraz sprawy leśnictwa łowiectwa,
 35. nadzorowanie i przeprowadzanie spisów zgodnie z zarządzeniem Prezesa GUS,

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aleksandra Szul-Młoczyńska 28-09-2015 09:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-09-2015
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Kurkierewicz 04-06-2024 11:57