Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Instrukcja załatwienia sprawy

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Kępicach, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice
pokój Nr 3, tel. centrala 59 857 66 21
wew. 62

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek: od godz. 08:00 do 16:00
wtorek - piątek: od godz. 07:00 do 15:00

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Do wniosku należy dołączyć:

 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 • zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 • decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu,

Formularze do pobrania na stronie BIP Kępice:

 • Oświadczenie
 • Wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży
 • Wniosek o wydanie zezwolenia/ń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży
 • Wniosek o wydanie zezwolenia/ń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży
 • Wniosek o wygaszenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Opłaty:

I. Opłatę roczną za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na rachunek Gminy     

86 9315 1043 0040 3768 2000 0020 w wysokości:

 1. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa;
 2. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa);
 3. 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.

II. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

III. Wysokość opłaty rocznej w przypadku punktu sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

 1. 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
 2. 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
 3. 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu -wnosi w wysokości 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

IV. Opłata wnoszona jest na rachunek Gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach: do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

V. W przypadku niezłożenia oświadczenia w podanym terminie lub w terminie 30 dni liczonych od podanego powyżej terminu z jednoczesnym wniesieniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% kwoty wyliczonej, skutkuje wygaszeniem zezwolenia.

VI. W przypadku nie dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w ustawowo wyznaczonym terminie istnieje możliwość wniesienia w terminie 30 dni liczonych od terminów podanych powyżej z zastrzeżeniem, że przedmiotowa opłata będzie wniesiona w wysokości powiększonej o 30% od opłaty wyliczonej.

Tryb odwoławczy:

Od zezwolenia służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Burmistrza Kępic w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zezwolenia.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.).
 2. Uchwała nr XXXVII/212/2001 z dnia 29 sierpnia 2001r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow. 4,5 % alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta i gminy Kępice

Informacje ogólne:

I. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne) lub poza miejscem sprzedaży (placówki handlu detalicznego) może być prowadzona na podstawie zezwolenia wydawanego przez Burmistrza Kępic, po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kępicach o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałą Rady Miejskiej w Kępicach.

II. Zezwolenie wydaje się na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy, który zawiera:

 1. oznaczenie rodzaju zezwolenia;
 2. oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowieni a pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania;
 3. numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej;
 4. przedmiot działalności gospodarczej;
 5. adres punktu sprzedaży;
 6. adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).

III. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:

 1. do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo;
 2. powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);
 3. powyżej 18% zawartości alkoholu.

IV. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach detalicznych i wydawane są na okres nie krótszy niż 2 lata, dla placówek gastronomicznych nie krótszy niż 4 lata oraz dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizowaniu przyjęć na okres do 2 lat.

V. Na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych mogą być wydawane jednorazowe zezwolenia. Zezwolenia jednorazowe wydawane są na okres do 2 dni. Opłata za jednorazowe zezwolenia wnoszona jest na rachunek Gminy przed wydaniem zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.

VI. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa w przypadku:

 1. likwidacji punktu sprzedaży;
 2. upływu terminu ważności zezwolenia;
 3. zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży;
 4. zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej;
 5. niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim lub niedokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń w określonych ustawowo terminach.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu nie złożenia oświadczenia lub nie dokonania opłaty w ustawowo wyznaczonym terminie, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż; po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

VII. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych organ zezwalający cofa w przypadku:

 1. nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:
  - sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,
  - sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów: określonych w ustawie.
 2. nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych;
 3. powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego;
 4. wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł;
 5. przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych;
 6. popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie;
 7. orzeczenia, wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Kurkierewicz 03-08-2016 13:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-08-2016
Ostatnia aktualizacja: Aleksandra Szul-Młoczyńska 26-06-2017 15:35