Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 marca 2009 o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 611, 628, 829, z 2014 r. poz. 693, z 2015 r. poz. 1707 z późn.zm); Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm); Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

W celu przeprowadzenia imprezy masowej organizator, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia występuje z pisemnym wnioskiem o wydanie zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej z następującymi załącznikami:

1. Opinie /dostarczone przez organizatora nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej/ o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz przewidywanych zagrożeniach od :

-Komendanta Policji w Kępicach

-Komendanta Państwowej Straży Pożarnej

-Dyrektora Stacji Pogotowia Ratunkowego

-Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku.

2. Program i regulamin imprezy masowej zawierający z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom.

3. Regulamin obiektu /terenu/ wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej.

4. Pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej.

5. Warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej.

6. Informację o osobie wyznaczonej na stanowisko kierownika do spraw bezpieczeństwa /imię i nazwisko, numer PESEL, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej/.

7. Informację o :

- liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej, a jeżeli organizator zamierza udostępnić na meczu

piłki nożnej miejsca stojące – również liczbie miejsc stojących

- przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,

- liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenie służby porządkowej oraz służby informacyjnej.

8. Graficzny plan obiektu /terenu/ na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem zawierającym:

oznaczenie :

- dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej,

- dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,

oznaczenie :

- punktów pomocy medycznej,

- punktów czerpalnych wody do celów przeciwpożarowych,

- punktów informacyjnych,

oznaczenie :

- lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu, energii elektrycznej,

- innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,

informacje o rozmieszczeniu :

- służb porządkowych,

- służb informacyjnych,

- osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów,

- punktów gastronomicznych i sanitariatów,

oznaczenie :

- sektorów, na których podczas meczu piłki nożnej zostaną udostępnione miejsca stojące – jeżeli

organizator zamierza udostępnić uczestnikom miejsca stojące.

9. Instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i czasie imprezy /dostarczone przez organizatora nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej/.

10.Informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk.

11. Informacja o zapewnieniu przez organizatora imprezy pomocy medycznej.

12. Dokument poświadczający spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, w przypadku imprezy masowej na którą wstęp jest odpłatny

13. Zgodnie z art. 8a ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych na imprezie masowej, z wyłączeniem imprezy masowej podwyższonego ryzyka, dozwolone są sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5 % alkoholu.

W przypadku sprzedaży, podawania lub spożywania napojów alkoholowych /zawierających nie więcej niż 3,5 % alkoholu/ na imprezie masowej organizator dołącza informację o rozmieszczeniu miejsc i czasie, w których będą sprzedawane, podawane lub spożywane napoje alkoholowe oraz kopie zezwolenia, o którym mowa w art. 181 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2012 r. poz. 1356/.

14. Terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych w przypadku imprez organizowanych cyklicznie.

15. Harmonogram udostępniania obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej oraz harmonogram opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu, jeżeli regulamin imprezy masowej przewiduje zmienną liczbę osób w czasie jej trwania.

16. Informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej - w przypadku meczów piłki trzech najwyższych ligowych klas rozgrywkowych rywalizacji mężczyzn oraz masowych imprez sportowych podwyższonego ryzyka

17. Oświadczenie organizatora o wyposażeniu w kompatybilne między sobą elektroniczne systemy służące do identyfikacji osób, sprzedaży biletów, kontroli przebywania w miejscu i w czasie trwania meczu piłki nożnej, kontroli przebywania w miejscu i w czasie trwania meczu piłki nożnej, kontroli dostępu do określonych miejsc oraz weryfikacji osób, wobec której zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową, zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, osób wobec których został wydany zakaz zagraniczny oraz osób wobec których został wydany zakaz klubowy – w przypadku meczów piłki trzech najwyższych ligowych klas rozgrywkowych rywalizacji mężczyzn oraz masowych imprez sportowych podwyższonego ryzyka.

18. Organ może zażądać od organizatora kopii aktualnych protokołów z kontroli, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623,  z późn. zm.).

19. Poświadczenie uiszczenia opłaty skarbowej.

II OPŁATY:

Pobiera się opłatę skarbową w wysokości 82 zł za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej + nazwa imprezy.

Opłata skarbowa uiszczana jest na konto Urzędu Miejskiego w Kępicach

BS Ustka O/Kępice nr 86 9315 1043 0040 3768 2000 0020 

 

III TERMIN ODPOWIEDZI:

Co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.

IV JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Adres do korespondencji :

 

 Urząd Miejski w Kępicach ul. Niepodległości 6,77-230 Kępice

 

V ODWOŁANIE:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję .

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI UWAGI:

1.Wniosek o zezwolenie winien zawierać komplet dokumentów. Brak jakiegokolwiek dokumentu jest podstawą do odmowy udzielenia zezwolenia.

2.Organizator imprezy masowej obowiązany jest wystąpić do Burmistrz Kępic z wnioskiem o wydanie

zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęć imprezy.

3.Opinię Komendanta Policji w Kępicach, Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku, Dyrektora Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku oraz instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i czasie imprezy masowej organizator dołącza niezwłocznie, nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej.

4. Zgodnie z art. 31 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy organ kontroluje zgodność przebiegu imprezy masowej podwyższonego ryzyka z warunkami określonymi w zezwoleniu oraz może kontrolować zgodność przebiegu imprezy masowej niebędącej imprezą masową podwyższonego ryzyka z warunkami określonymi w zezwoleniu.

5. Zgodnie z art. 31 pkt 3 ustawy organ w związku z przeprowadzaną kontrolą ma prawo do żądania od organizatora informacji, dokumentów i danych niezbędnych do sprawowania kontroli, swobodnego wstępu do miejsca przeprowadzania imprezy masowej i innych pomieszczeń związanych bezpośrednio z przeprowadzaniem imprezy masowej, przeprowadzeniem lustracji tych miejsc, żądania od osób działających w imieniu i na rzecz organizatora udzielenie informacji w formie ustnej i pisemnej w zakresie przeprowadzanej kontroli.

6. Zgodnie z art. 31 pkt 4 ustawy w przypadku stwierdzenia niespełnienia przez organizatora warunków określonych w zezwoleniu organ może wydać decyzję o przerwaniu imprezy masowej, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności, o czym niezwłocznie powiadamia właściwego wojewodę. Decyzję doręcza się organizatorowi w terminie 7 dni od dnia przerwania imprezy.

7. Zgodnie z art. 31 pkt 4 a ustawy wydając decyzję organ bierze również pod uwagę zagrożenie bezpieczeństwa, które może spowodować przerwanie imprezy masowej.

8. Zgodnie z art. 32 ustawy organ wydaje decyzję o zakazie przeprowadzenia imprezy masowej, jeżeli po wydaniu zezwolenia stwierdzi, że zostały naruszone warunki bezpieczeństwa dające podstawę do jego wydania.

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Aleksandra Szul-Młoczyńska 03-01-2017 11:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Aleksandra Szul-Młoczyńska 02-02-2017 14:38