Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Zgromadzenia publiczne
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631)
Postępowanie zwykłe:
Termin zgłoszenia zgromadzenia publicznego:
Nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.
Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wymagane dokumenty:
W zawiadomieniu o zamiarze zorganizowania zgromadzenia organizator zgromadzenia podaje:
1)  imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja - jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą;
2)  imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
3)  cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;
4)  datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
5)  informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.

Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołącza się:
1)  pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia;
2)  zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.

Opłaty:
Wolne od opłat.

Termin załatwienia sprawy:
Rozpoznanie następuje bez zbędnej zwłoki, po otrzymaniu zawiadomienia o zgromadzeniu publicznym.
(Organ gminy, po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, udostępnia niezwłocznie na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej informację o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia. Ponadto organ gminy niezwłocznie informuje Komendanta Powiatowego Policji o organizowanym zgromadzeniu, przekazując zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia).
W przypadku, gdy zaistnieją przesłanki do wydania decyzji o zakazie zgromadzenia (art. 14 ustawy) organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia.

Tryb odwoławczy:
Organ gminy, po wydaniu decyzji o zakazie zgromadzenia, udostępnia niezwłocznie tą decyzję na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazuje ją organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu. Jednocześnie organ gminy przekazuje decyzję o zakazie zgromadzenia wraz z aktami sprawy właściwemu sądowi okręgowemu. Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do Sądu Okręgowego w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Na postanowienie Sądu Okręgowego przysługuje w terminie 24 godzin od jego wydania zażalenie do sądu apelacyjnego, który rozpoznaje je w terminie 24 godzin. Od postanowienia sądu apelacyjnego nie przysługuje skarga kasacyjna i podlega ona natychmiastowemu wydaniu.

Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miejski w Kępicach
77-230 Kępice, ul. Niepodległości 6
Sekretariat pok. 103
nr tel. 59 857 66 21
nr fax. 59 857 66 23
e-mail: poczta@kepice.pl

Dodatkowe informacje:
Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.
Zgromadzeniem kieruje przewodniczący.

Przewodniczącym zgromadzenia jest:
- organizator zgromadzenia będący osobą fizyczną, chyba że inna osoba fizyczna wyrazi pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia.
- osoba działająca w imieniu organizatora zgromadzenia, która wyrazi pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia, w przypadku gdy organizatorem jest osoba prawna lub inna organizacja.
Organizator oraz przewodniczący zgromadzenia obowiązani są do zapewnienia przebiegu zgromadzenia zgodnie z przepisami prawa oraz w taki sposób, aby zapobiec powstaniu szkód z winy uczestników zgromadzenia.
Jeżeli wniesiono zawiadomienie o zamiarze zorganizowania dwóch lub większej liczby zgromadzeń, które mają zostać zorganizowane chociażby częściowo w tym samym miejscu i czasie, w szczególności w odległości mniejszej niż 100 m pomiędzy zgromadzeniami i nie jest możliwe ich odbycie w taki sposób, aby ich przebieg nie zagrażał życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, o pierwszeństwie wyboru miejsca i czasu zgromadzenia decyduje kolejność zgłaszania zawiadomień.

Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń:
Termin zgłoszenia zgromadzenia publicznego:
Nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia.
Zgodnie z art. 21 i 22 ustawy: „W przypadku gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji, organizator zawiadamia o nim Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia. Organizator przekazuje zawiadomienie telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej, podając:
- imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiającego kontakt z nim;
- datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
- ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.
Z ustawy „Prawo o zgromadzeniach” wynika ponadto, że można gromadzić się spontanicznie oraz cyklicznie.

Zgromadzeniem spontanicznym jest zgromadzenie, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej. Zgromadzenie to, nie jest objęte obowiązkiem zgłaszania go do organu gminy. Może być rozwiązane przez funkcjonariusza kierującego działaniami Policji (art. 28 ust. 1 ustawy określa sytuacje, w których tego rodzaju zgromadzenie może być rozwiązane)

Zgromadzenia cykliczne: Jeżeli zgromadzenia mają być organizowane przez tego samego organizatora w tym samym miejscu lub na tej samej trasie co najmniej 4 razy w roku według opracowanego terminarza lub co najmniej raz w roku w dniach świąt państwowych i narodowych, a tego rodzaju wydarzenia odbywały się w ciągu ostatnich 3 lat, chociażby nie w formie zgromadzeń i miały na celu w szczególności uczczenie doniosłych i istotnych dla historii Rzeczypospolitej Polskiej wydarzeń, organizator może zwrócić się z wnioskiem do wojewody o wyrażenie zgody na cykliczne organizowanie tych zgromadzeń. Organizator składa wniosek nie później niż na 7 dni przed planowaną data pierwszego z cyklu zgromadzeń.
Jeżeli wojewoda wydał decyzję na zorganizowanie zgromadzenia cyklicznego w miejscu i czasie, w których miało się odbyć inne zgromadzenie, organ gminy w ciągu 24 godzin od otrzymania od wojewody w/w informacji wydaje decyzję zakazującą zgromadzenia.
Przepisów ustawy: „Prawo o zgromadzeniach” nie stosuje się do zgromadzeń:
- organizowanych przez organy władzy publicznej
- odbywanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych.

W przypadkach gdy organizator uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji, o zamiarze zorganizowania zgromadzenia powiadamia telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej:

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku
tel. 58 307 72 04, 58 302 32 32, 58 305 89 68
faks 58 346 24 76

e-mail: centrum@gdansk.uw.gov.pl

    W pozostałych przypadkach organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Czubajewski 07-07-2021 10:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-07-2021
Ostatnia aktualizacja: - 07-07-2021 10:11