Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Z A R Z A D Z E N I E Nr 6/2007 Burmistrza Kępic Szefa Obrony Cywilnej z dnia 31 stycznia 2007 w zakresie planowania, organizacji i realizacji zadań obronnych i ochrony ludności (obrony cywilnej)w 2007 roku


ZARZĄDZENIE NR 6/2007

SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY - BURMISTRZA KĘPIC

z dnia 31 stycznia 2007 roku

w zakresie planowania, organizacji i realizacji zadań obronnych i ochrony ludności

(obrony cywilnej)w 2007 roku

Na podstawie art. § 4 pkt.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województwa, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850) celów, kierunków i zadań z zakresu obrony cywilnej na 2006 rok określonych przez Szefa Obrony Cywilnej Kraju oraz Wytycznych Wojewody Pomorskiego z dnia 15 grudnia 2006 do szkolenia obronnego realizowanego przez Marszałka Województwa Pomorskiego, starostów, wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) oraz przedsiębiorców wykonujących zadania obronne na 2007 rok - z a r z ą d z a się , co następuje :

* 1

Zadania obronne i ochrony ludności w gminie należy planować i realizować zgodnie z zarządzeniem oraz wytycznymi w zakresie planowania, organizacji i realizacji zadań obronnych ochrony ludności (obrony cywilnej) w 2007 roku oraz dokumentami będącymi załącznikami do wytycznych.

* 2

Dyrektorów i Kierowników jednostek organizacyjnych zobowiązuje się do wydania na podstawie niniejszego zarządzenia własnych wytycznych i planów działań Ochrony Ludności ( obrony cywilnej ) w terminie do 1 kwietnia 2007 r.

* 3

Koordynację realizacji zadań Ochrony Ludności ( obrony cywilnej ) w gminie Kępice oraz nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się podinspektorowi OC Urzędu Miejskiego w Kępicach

* 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SZEF OBRONY CYWILNEJ GMINY

BURMISTRZA KĘPIC

MAREK PIOTR MAZUR

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 6/ 2007

Burmistrza Kępic - Szefa OC

z dnia 31.01.2007r. w zakresie planowania,

organizacji i realizacji zadań obronnych i ochrony ludności

na terenie gminy Kępice w 2007r

W Y T Y C Z N E

SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY - BURMISTRZA KĘPIC

DO DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE PLANOWANIA, ORGANIZACJI I REALIZACJI ZADAŃ OBRONNYCH I OCHRONY LUDNOŚCI ( OBRONY CYWILNEJ ) W 2007 ROKU

OCENA REALIZACJI ZADAŃ W 2006 ROKU

Realizacja zadań obrony cywilnej w 2006 roku na terenie gminy przebiegała w warunkach tworzenia i wdrażania nowoczesnego systemu ochrony ludności, a także wypracowywania procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Zasadniczym celem działania, wynikającym z ustawy o samorządzie gminnym realizowanym jako zadanie własne, było stworzenie mieszkańcom Gminy Kępice podstawowych warunków ochrony życia, zdrowia, mienia, miejsc pracy oraz urzędów, zakładów, dóbr kultury i środowiska przed negatywnym oddziaływaniem skutków katastrof i klęsk żywiołowych.

W ramach zadań zleconych przez administrację rządową, kontynuowano wykonanie w zakresie planistycznym i organizacyjnym przedsięwzięć obronnych i obrony cywilnej, gwarantujących zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Kępice w warunkach wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa.

Podstawą działalności ochrony ludności- obrony cywilnej w 2006 roku były programy wynikające z polityki powiatu, zarządzenia i wytycznych Starosty Słupskiego oraz Burmistrza Kępic, a także aktualnych przepisów normatywno prawnych.

Dla osiągnięcia zasadniczych celów w realizacji zadań własnych i zleconych główny wysiłek działania skoncentrowano na :

 • realizowaniu w gminie programu w zakresie powszechnej ochrony ludności i obrony cywilnej,

 • określeniu zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacyjnym lub siłami natury oraz zapobieganiu im poprzez opracowywania optymalnych rozwiązań w Planie Reagowania Kryzysowego,

 • doskonaleniu gminnego systemu ostrzegania i alarmowania ludności (SWA),

 • przygotowaniu Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego do roli koordynatora zadań ochrony ludności a szczególnie zadań zabezpieczenia działań ratowniczych i porządkowo-ochronnych w sytuacjach zagrożeń,

 • opracowanie planów ochrony zabytków na szczeblu Gminy, Właściciela,

 • określeniu zakresu zadań ochrony obrony cywilnej gminy oraz ustaleniu tych zadań dla jednostek organizacyjnych i zakładów pracy , podmiotów gospodarczych , organizacji społecznych,

 • aktualizowaniu planów obrony cywilnej na szczeblu gminy i zakładu pracy,

 • mobilizacyjnym przygotowaniu do rozwinięcia jednostek organizacyjnych obrony cywilnej dla potrzeb realizacji zadań w okresie wojny,

 • gromadzeniu i przechowywaniu środków indywidualnej ochrony przed skażeniami dla stanów osobowych jednostek organizacyjnych OC i pozostałej ludności,

 • prowadzeniu szkolenia z zakresu obrony cywilnej kadry kierowniczej Gminy i stanów osobowych jednostek organizacyjnych OC , a także załóg zakładów pracy oraz ludności w zakresie powszechnej samoobrony,

 • upowszechnianiu wśród społeczeństwa zagadnień obrony cywilnej , a przede wszystkim zasad zapobiegania oraz zachowania się w sytuacjach zagrożeń.

PODSTAWOWE DZIAŁANIA W 2007 ROKU

Rok 2007 niesie różne oczekiwania i nadzieje oraz niebezpieczeństwa wynikające z postępu cywilizacyjnego i technologicznego świata. Jest rokiem dalszej realizacji zadań obrony cywilnej w warunkach realizacji obowiązków nałożonych na Polskę po przyjęciu do NATO .

Podstawę do działalności obrony cywilnej w 2007 roku stanowią programy wynikające z polityki województwa i powiatu, zarządzenia oraz wytyczne Wojewody Pomorskiego i Starosty Słupskiego oraz pozostałe aktualne przepisy normatywno - prawne.

Głównym zadaniem struktur organizacyjnych obrony cywilnej Gminy Kępice w 2007 roku będzie przygotowanie kadry kierowniczej i personelu bezpośrednio wykonującego zadania obronne na szczeblu gminy do realizacji zadań operacyjnych gminy, przygotowanie kadry kierowniczej i personelu bezpośrednio wykonującego zadania obronne na szczeblu gminy do organizacji i prowadzenia ćwiczeń powiatowo-gminnych, przygotowanie i doskonalenie obsad stałych dyżurów do realizacji zadań operacyjnych i funkcjonowania organów administracji publicznej w systemie stanowisk kierowania, doskonalenie pracowników realizujących u przedsiębiorców zadania prowadzenia ochrony obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa państwa w organizacji kierowania i współdziałania w prowadzeniu szczególnej ochrony, doskonalenie pracowników szczebla gminnego we współpracy cywilno-wojskowej z terenowymi organami administracji wojskowej.

Zrealizowanie zadania głównego zamierza się osiągnąć poprzez przeprowadzenie przedsięwzięć analitycznych, planistycznych, organizacyjnych i szkoleniowych, mających na celu przygotowanie administracji samorządowej, zespolonej i ogółu społeczeństwa do zapobiegania i usuwania skutków najbardziej prawdopodobnych zagrożeń mogących wystąpić na terenie gminy - klęsk żywiołowych typu powódź, wichura, katastrofa budowlana, pandemia ptasiej grypy czy też nieszczęśliwe wypadki z TŚP jak również możliwością wystąpienia ataków terrorystycznych.

W poszczególnych dziedzinach główny wysiłek wszystkich zaangażowanych

komórek organizacyjnych planuje się w 2007 roku skupić na :

 1. W zakresie szkolenia i planowania cywilnego :

 • Przeprowadzenie treningu sztabowego z kadrą gminy,

 • Zaktualizowaniu planów obrony cywilnej gminy i planów zaopatrzenia w wodę,

 • Przygotowaniu podstaw do planowania cywilnego dla wszystkich struktur organizacyjnych obrony cywilnej na terenie gminy,

 • Kontynuowanie przygotowań do udziału w ćwiczeniu wojewódzkim obrony cywilnej 2007 roku,

 • organizowaniu kwartalnych narad roboczych dla osób prowadzących sprawy obrony cywilnej w zakładach pracy i komendantów jednostek organizacyjnych,

 • uczestnictwo w naradach szczebla powiatowego organizowanych dla :

  1. członków Powiatowej Rady Kombatantów,

  2. członków Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego,

  3. pracowników odpowiedzialnych za sprawy obronne i obrony cywilnej gmin,

  4. przedstawicieli organizacji i instytucji społecznych.

  • przeprowadzenie treningu sztabowego z kadrą kierowniczą,

 • 2. W zakresie promocji i popularyzacji :

  • upowszechnianiu humanitarnych idei obrony cywilnej w społeczeństwie z wykorzystaniem lokalnych możliwości przekazu,

  • współorganizowaniu konkursów i zawodów dla młodzieży szkolnej z zakresu bezpieczeństwa i sposobu zachowania się w sytuacjach różnych zagrożeń,

  3. W zakresie kierowania i łączności :

  • doskonaleniu obiegu informacji o sytuacjach kryzysowych,

  • usprawnianiu zarządzania gminą z wykorzystaniem różnych systemów łączności,

  4. W zakresie systemu wykrywania i alarmowania (SWA),oraz systemu wczesnego ostrzegania

  (SWA):

  • utrzymaniu wysokiego poziomu sprawności funkcjonującego w gminie SWA

  • doskonaleniu jednostek organizacyjnych SWA i SWO w ramach treningów,

  • wdrażanie metodyki skażeń według normy ATP-45 ,

  • przygotowanie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego dla potrzeb SWA,

  • utrzymaniu w ciągłej sprawności technicznej urządzeń alarmowych , wykrywania skażeń i sprzętu ochronnego,

  • dokonywaniu legalizacji sprzętu.

  5. W zakresie analiz i prognoz :

  • pozyskiwaniu informacji i okresowych analiz o zaistniałych zagrożeniach od ogniw gmin sąsiednich, Straży Pożarnej, Policji i Powiatowej Komórki Zarządzania Kryzysowego,

  • zbieraniu danych o zaistniałych sytuacjach kryzysowych i wypracowaniu wniosków do działania po ich wystąpieniu, we współpracy z innymi podmiotami uczestniczącymi w tych przedsięwzięciach,

  • zbieraniu informacji ze spotkań i posiedzeń organizacji pozarządowych, zajmujących się problematyką ochrony ludności,

  • wypracowaniu koncepcji działań prewencyjno - informacyjnych w zakresie zapobiegania lub minimalizowania możliwości powstania sytuacji kryzysowych.

  6. W zakresie infrastruktury technicznej i zabezpieczenia logistycznego :

  • utrzymaniu na wysokim poziomie warunków przechowywania i magazynowania sprzętu obrony cywilnej,

  • zaktualizowaniu gminnej bazy danych o zasobach niezbędnych w reagowaniu na sytuacje kryzysowe.

  7. W zakresie spraw obronnych :

  • sprawdzenie poprawności akcji kurierskiej

  • wdrażaniu nowych aktów normatywno-prawnych,

  • uaktualnienie dokumentów planistyczno-organizacyjnych dotyczących podwyższenia gotowości obronnej na szczeblu gminy,

  • udział w poborze w 2006 roku,

  • opracowanie planów operacyjnych na szczeblu Gminy.

  Zawarte w Zarządzeniu i Wytycznych główne zamierzenia, wytyczają kierunek do działania w 2006r., proszę o czynny udział w ich realizacji dla potrzeb swojej jednostki. Mam nadzieję, że podjęte działania zaowocują pozytywnym efektem w postaci ograniczenia skutków zagrożeń, tym samym zwiększą bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy.

  BURMISTRZ KĘPIC

  SZEF OBRONY CYWILNEJ GMINY

  Marek Piotr Mazur


   

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 6/2007 Szefa  Obrony Cywilnej - Burmistrza  Kępic z dnia  31 stycznia  2007r w sprawie realizacji zadań.

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Łepecka 27-04-2007 11:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Biernacki 27-04-2007
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Łepecka 27-04-2007 11:27