Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Z A R Z A D Z E N I E Nr 35/2007 Burmistrza Kępic z dnia 22 maja w sprawie utworzenia Klubu Integracji Społecznej w Kępicach


Zarządzenie Nr 35/2007

Burmistrza Kępic

z dnia 22 maja 2007r.

w sprawie utworzenia Klubu Integracji Społecznej w Kępicach

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.) i art. 18 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143) zarządza się, co następuje :

§ 1

Tworzy się Klub Integracji Społecznej w Kępicach

§ 2

Regulamin funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej w Kępicach stanowiący załącznik Nr 1 do niniekszego zarządzenia

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do dnia 31 maja 2008 roku.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 35/2007

Burmistrza Kępic z dnia 22.05.2007r.

Regulamin funkcjonowania

Klubu Integracji Społecznej działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Kępicach

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz zakres działania Klubu Integracji

Społecznej.

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) Klubie lub KIS - należy przez to rozumieć Klub Integracji Społecznej

2) Regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin funkcjonowania Klubu

Integracji Społecznej w Kępicach

3) Kierowniku - należy przez to rozumieć Kierownik Ośrodka Pomocy

Społecznej w Kępicach

4) Koordynatorze - należy przez to rozumieć Koordynatora Klubu Integracji

Społecznej w Kępicach

5) Uczestniku - należy przez to rozumieć osoby uczestniczące w zajęciach

  • Klubu Integracji Społecznej w ramach reintegracji społecznej i zawodowej

osób długotrwale bezrobotnych

6) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 czerwca 2003r.

o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. Nr 122 poz. 1143 z późniejszymi

zmianami)

§ 3

Klub Integracji Społecznej jest elementem wewnętrznej struktury Ośrodka

Pomocy Społecznej w Kępicach

§ 4

Siedzibą Klubu Integracji Społecznej jest siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej

przy ul. Niepodległości 6 w Kępicach, natomiast bazę lokalową stanowią

pomieszczenia udostępnione przez Urząd Miejski w Kępicach

§ 5

Terenem działania Klubu Integracji Społecznej jest gmina Kępice

§ 6

Klub działa w oparciu o przepisy :

1) ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Z 2003r.,

Nr 122, poz. 1143 z późn. zm.)

2) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r., Nr 64,

poz. 593 z późn. zm.)

3) ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.,

Nr 142, poz. 1691 z późn. zm.)

4) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

rynku pracy (Dz. U. z 2004r., Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.)

5) innych właściwych aktów prawnych

6) niniejszego Regulaminu

Rozdział 2

Cele działania i zadania Klubu

§7

1. Celem Klubu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób

bezrobotnych oraz prowadzenie długofalowych i wszechstronnym działań

mających na celu przygotowanie tych osób do aktywnego uczestnictwa

w życiu społecznym i zawodowym

2. Do Klubu należy realizowanie zadań, w szczególności:

1) reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych

2) prowadzenie poradnictwa psychologicznego, prawnego i zawodowego

3) organizowanie działań o charakterze terapeutycznym i edukacyjnym

4) prowadzenie działalności samopomocowej w zakresie zwiększenia

aktywności społecznej

5) integracja działań lokalnej społeczności

6) opracowywanie i realizacja programów pomocowych

7) współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań

wynikających z procesu reintegracji zawodowej i społecznej uczestników

Klubu.

Rozdział 3

Organizacja Klubu

§8

1. Zajęcia w Klubie odbywają się w dni robocze oraz w zależności od potrzeb

w dni wolne od pracy.

2. Osobą odpowiedzialną za działanie KIS jest pracownik socjalny, który jest

Koordynatorem Klubu

3. W celu zapewnienia właściwej realizacji zadań zatrudnia się w Klubie

specjalistów

4. Koordynatora Klubu zatrudnia i zwalnia Kierownik Ośrodka Pomocy

Społecznej

5. Nadzór nad działalnością Klubu sprawuje Kierownik Ośrodka Pomocy

Społecznej w Kępicach

6. Pracą kieruje Koordynator Klubu oraz reprezentuje go na zewnątrz

7. Koordynatora Klubu w czasie jego nieobecności zastępuje wyznaczona

przez Kierownika Pomocy Społecznej osoba, która przejmuje wówczas

wszystkie zadania i kompetencje Koordynatora Klubu

8. Działalność Klubu oparta jest na współpracy następujących podmiotów:

  1. Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku Filia Kępice

  2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kępicach

  3. Urząd Miejski w Kępicach

§ 9

Zajęcia grupowe w Klubie odbywać się będą dwa razy w tygodniu,

w pozostałe dni odbywać się będą działania indywidualne

§ 10

Klubem Integracji Społecznej kieruje zgodnie z zasadą jednoosobowego

kierownictwa Koordynator Klubu, do obowiązków którego należy :

1) prowadzenie dokumentacji związanej z prawidłowym funkcjonowaniem

Klubu

2) koordynowanie bieżącej działalności Klubu

3) sprawowanie bieżącego nadzoru nad realizacją zadań przez specjalistów

4) organizowanie przyjęcia uczestników do Klubu i bezpośredni nadzór

5) ponoszenie odpowiedzialności za powierzone mienie

6) należyte i terminowe załatwianie spraw

7) przedkładanie sprawozdania Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej

w Kępicach z działalności i efektów reintegracji społecznej i zawodowej

8) współdziałanie z organami, instytucjami i organizacjami w podejmowaniu

przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań wynikających

z procesu reintegracji zawodowej i społecznej

§ 11

Do zadań poszczególnych specjalistów należy:

1) diagnozowanie sytuacji społecznej i zawodowej oraz potrzeb uczestników

2) realizowanie zaplanowanych zajęć

3) prowadzenie dokumentacji pracy z uczestnikami

4) współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań

wynikających z procesu reintegracji zawodowej i społecznej uczestników

Klubu

§ 12

Przestrzeganie zasad finansowych związanych z działalnością Klubu należy

do zadań Głównego Księgowego Ośrodka.

§ 13

Program Klubu Integracji Społecznej może być realizowany do 12 miesięcy

§ 14

Działalność Klubu może być wspierana przez wolontariuszy

§ 15

Klub udostępnia uczestnikom środki techniczne pomocne w procesie reintegracji

społecznej i zawodowej

Rozdział 4

Uczestnictwo w Klubie

§ 16

1. Udział w zajęciach prowadzonych przez Klub jest dobrowolne i bezpłatne

2. Uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez Klub odbywa

się na podstawie :

  1. własnego wniosku osoby zainteresowanej lub wniosku przedstawiciela

ustawowego

  1. pracownika socjalnego

3. Uczestnicy zajęć korzystają z poczęstunku

4. Podstawą przyjęcia jest podpisanie kontraktu socjalnego

§ 17

Uczestnikami zajęć w KIS mogą być osoby zagrożone lub dotknięte

wykluczeniem społecznym, w szczególności :

1/ bezdomni, realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności,

2/ uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii

w zakładzie lecznictwa odwykowego

3/ uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających,

po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej

4/ chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie zdrowia

psychicznego

5/ bezrobotni, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia

i instytucjach rynku pracy, zaliczani do kategorii pozostających bez pracy

przez okres co najmniej 24 miesięcy

6/ zwalniani z zakładów karnych, mający trudności w integracji

ze środowiskiem, w porozumieniu przepisów o pomocy społecznej

7/ uchodźców, realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu

przepisów ustawy o pomocy społecznej

§18

Katalog grup kwalifikujących się do uczestnictwa w KIS może zostać rozszerzony

o inne osoby, w zależności od potrzeb wynikających z rozeznania środowiska

lokalnego.

§19

Uczestnikami KIS nie mogą być osoby, które mają prawo do :
1/ zasiłku dla bezrobotnych
2/ zasiłku przedemerytalnego
3/ renty socjalnej
4/ renty strukturalnej
5/ renty z tytułu niezdolności do pracy
6/emerytury
7/ pobierania innych świadczeń

Rozdział 5

Obowiązki Uczestników

§ 20

Uczestnik Klubu jest zobowiązany do aktywnego uczestnictwa w zajęciach

reintegracji zawodowej i społecznej

§ 21

Każdy uczestnik zobowiązany jest do :

a) współpracy i współdziałania przy realizacji zadań programu

b) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek
c) przestrzegania zasad kultury współżycia społecznego
d) poufności i ochrony danych osobowych uczestników

§ 22

Zaprzestanie udziału w zajęciach Klubu następuje w przypadku :

1/ stwierdzenia przez Koordynatora Klubu, że nastąpiło uporczywe naruszenie

postanowień Regulaminu

2/ trwałego opuszczania przez uczestnika zajęć w Klubie

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

§ 23

Uczestników Klubu i zatrudnionych specjalistów obowiązuje przestrzeganie Regulaminu oraz przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

§ 24

Zatrudnieni specjaliści potwierdzają swoim podpisem przyjęcie do wiadomości i stosowania postanowień niniejszego Regulaminu, natomiast uczestnicy Klubu po zapoznaniu się podpisują oświadczenie o znajomości Regulaminu.

§ 25

W KIS prowadzone są listy obecności uczestników

§ 26

Zmiana Regulaminu może nastąpić w drodze zarządzenia Burmistrza Kępic

Kępicach wymagają ponownej akceptacji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Łepecka 29-06-2007 12:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-06-2007
Ostatnia aktualizacja: - 29-06-2007 12:24