Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Z A R Z A D Z E N I E Nr 63/2007 Burmistrza Kępic z dnia 22 sierpnia 2007r w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty.


ZARZĄDZENIE Nr 63 /07

Burmistrza Kępic

z dnia 22 sierpnia 2007 r.

Na podstawie art. 19 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz .U. z 2004 r. Nr19,poz. 177) oraz art. 31 ustawy z dnia 08 marca 1990r o Samorządzie Gminnym( Dz .U. Nr 142,poz.1591 z 2001r. z późn. zm.)

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty.

§ 1

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy , na wykonanie usługi pod nazwą: ” Udzielenie i obsługa kredytu bankowego termomodernizacyjnego w wys. 500.000,00 PLN na przebudowę i remont Szkoły Podstawowej w Kępicach przy ul. Pl. Wolności 21 „ , w której skład wchodzą :

1. - Przewodniczący - Bogusława Wojtowicz

2. - Członek ........... - Barbara Żylis

3. - Członek............ - Elżbieta Rosiak

§ 2

1. Do zadań Komisji Przetargowej w szczególności należy :

1.1. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

a) przygotowanie materiałów przetargowych,

b) prowadzenie dokumentacji przetargowej,

c) przygotowanie części jawnej przetargu,

d) publiczne otwarcie ofert, odczytanie nazw firm, adresu i ceny przedstawionej
w ofercie.

1.2. Oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i
oceny ofert :

a) sprawdzenie ofert pod względem merytorycznym i prawnym,

b)dokonanie punktowej oceny ofert zgodnie z zasadami i kryteriami
określonymi w dokumentacji przetargowej,

-2-

c) przedstawienie propozycji wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty oraz
wyboru najkorzystniejszej oferty, a także wystąpienie z wnioskiem o
unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,

d) niezwłoczne przedstawienie kierownikowi protokołu z przeprowadzonego
przetargu celem zatwierdzenia.

e) udzielania wyjaśnień dotyczących treści instrukcji dla oferentów.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Łepecka 23-08-2007 13:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Wojtowicz 23-08-2007
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Łepecka 23-08-2007 13:42