Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Z A R Z A D Z E N I E Nr 80/2007 Burmistrza Kępic z dnia 27 września 2007r W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty.


ZARZĄDZENIE Nr 80/07

Burmistrza Kępic

z dnia 27 września 2007 r.

Na podstawie art. 19 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz .U. z 2004 r. Nr164,poz. 1163) oraz art. 31 ustawy z dnia 08 marca 1990r o Samorządzie Gminnym( Dz .U. Nr 13,poz.74 z 1996 z późn. zm.)

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty.

§ 1

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 , na wykonanie zadania p.n.: „Budowa wodociągu Żelice, Budowa kanalizacji sanitarnej Kępice- Biesowice- Ciecholub”, w której skład wchodzą :

1. - Przewodniczący - Barbara Żylis

2. - Członek ........... - Andrzej Gwoździak

3. - Członek............ - Marian Wolański

§ 2

1. Do zadań Komisji Przetargowej w szczególności należy :

1.1. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

a) przygotowanie materiałów przetargowych,

b) prowadzenie dokumentacji przetargowej,

c) przygotowanie części jawnej przetargu,

d) publiczne otwarcie ofert, odczytanie nazw firm, adresu i ceny przedstawionej
w ofercie.

1.2. Oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i
oceny ofert :

a) sprawdzenie ofert pod względem merytorycznym i prawnym,

b)dokonanie punktowej oceny ofert zgodnie z zasadami i kryteriami
określonymi w dokumentacji przetargowej,

c) przedstawienie propozycji wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty oraz
wyboru najkorzystniejszej oferty, a także wystąpienie z wnioskiem o
unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,

d) niezwłoczne przedstawienie kierownikowi protokołu z przeprowadzonego
przetargu celem zatwierdzenia.

e) udzielania wyjaśnień dotyczących treści instrukcji dla oferentów.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Łepecka 27-09-2007 14:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Żylis 27-09-2007
Ostatnia aktualizacja: - 27-09-2007 14:24