Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Kępicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Z A R Z A D Z E N I E Nr 74/2007 Burmistrza Kępic z dnia 18 września 2007r w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu Miejskiego w Kępicach zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych.


Zarządzenie Nr 74/2007

Burmistrza Kępic

z dnia 18 września 2007 r

W sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu Miejskiego w Kępicach zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych.

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z póż. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 55 poz.361) oraz Zarządzenia Nr 89/2003 Burmistrza Kępice z dnia 16.12.2003r w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kępicach

Zarządza się, co następuje:

§1

1. Okresowa ocena kwalifikacyjna pracownika Urzędu Miejskiego w Kępicach zatrudnionego na stanowisku urzędniczym zwana dalej „oceną”, jest sporządzona na podstawie kryteriów obowiązkowych i kryteriów wybranych przez bezpośredniego przełożonego.

2. Wykaz kryteriów obowiązkowych i kryteriów do wyboru stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

3. Bezpośredni przełożony, zwanej dalej „oceniającym”, wybiera z wykazu kryteriów do wyboru nie miej niż 3 i nie więcej niż 5 kryteriów oceny, najistotniejszych dla prawidłowego wykonywania obowiązków na stanowisku pracy zajmowanym przez pracownika zwanego dalej „ ocenianym”.

4.Oceniający może dodatkowo ustalić jedno kryterium nieobjęte wykazem i dokonać jego opisu, jeżeli uzna to za niezbędnie z uwagi na specyfikę stanowiska pracy.

5. Oceniający wybiera kryteria oceny, po uprzednim omówieniu z ocenianym sposobu realizacji obowiązków wynikających z zakresu czynności na zajmowanym stanowisku pracy oraz obowiązków określonych w art. 15 i art. 16 ust. ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych, zwanej dalej „ ustawą”.

§ 2

1. Oceniający wyznacza termin sporządzenia oceny na piśmie, określając miesiąc i rok.

2. Wybrane kryteria i informacje o terminie sporządzenia oceny na piśmie oceniający wpisuje do arkusza okresowej oceny kwalifikacyjnej ocenianego, zwanego dalej „ arkuszem”. Wzór arkusza okresowej oceny kwalifikacyjnej stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

3. Okresowej oceny kwalifikacyjnej dokonuje bezpośredni przełożony ocenianego pracownika.

4. Zatwierdzenie wybranych kryteriów oceny dokonuje Burmistrz.

5. Oceniający niezwłocznie przekazuje ocenianemu kopię arkusza z zatwierdzonymi kryteriami oceny.

§ 3

Czynności, o których mowa w § 1 ust. 3- 5 oraz § 2, oceniający dokonuje nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia zatrudniania pracownika samorządowego na stanowisku urzędniczym albo mianowania pracownika samorządowego, a w razie przeprowadzania kolejnej oceny- nie później niż w ciągu 30 dni od sporządzenia na piśmie poprzedniej oceny.

§ 4

1. Oceniający może zmienić termin sporządzenia oceny na piśmie.

2. Oceniający wyznacza nowy termin sporządzenia oceny na piśmie w razie usprawiedliwionej nieobecności w pracy ocenianego, umożliwiający przeprowadzenie okresowej oceny kwalifikacyjnej.

3. W razie zmiany stanowiska pracy ocenianego lub zakresu obowiązków na zajmowanym przez niego stanowisku pracy sporządzenie oceny na piśmie następuje w terminie wcześniejszym niż wyznaczony przez ocenianego zgodnie z § 2 ust. 1.

4. Oceniający niezwłocznie powiadamia ocenianego pisemnie o nowym terminie sporządzenia oceny na piśmie. Kopię pisma dołącza się do arkusza.

§ 5

W razie zmiany na stanowisku bezpośredniego przełożonego w trakcie okresu, w którym oceniany, podlega ocenie, ocena jest sporządzana na podstawie wybranych wcześniej kryteriów oceny.

§ 6

Oceniający, nie wcześniej niż na 7 dni przed sporządzeniem oceny na piśmie, przeprowadza z ocenianym rozmowę, podczas której omawia z nim wykonywanie przez ocenianego jego obowiązków w okresie, w którym podlegał ocenie, trudności napotykane przez niego podczas realizacji zadań i spełnianie przez ocenianego ustalonych kryteriów oceny.

§ 7

Sporządzenie oceny na piśmie polega na:

  1. Wpisaniu do arkusza opinii dotyczącej wykonywania obowiązków przez ocenianego w okresie, w którym podlegał on ocenie;

  2. Określeniu poziomu wykonywania obowiązków przez ocenianego ( bardzo dobry, dobry, zadawalający lub niezadowalający);

  3. Przyznaniu oceny pozytywnej, w razie bardzo dobrego, dobrego lub zadowalającego poziomu wykonywania obowiązków przez ocenianego, albo przyznaniu oceny negatywnej.

§ 8

1. Oceniający niezwłoczne doręcza ocenianemu ocenę sporządzoną na piśmie i poucza go o przysługującym mu prawie złożenia odwołania do Burmistrza Kępic w ciągu 7 dni od doręczenia oceny.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, gdy obowiązki bezpośredniego przełożonego realizuje Burmistrz.

3. Burmistrz rozpatruje odwołanie od oceny, o którym mowa w ust. 1 w terminie 14 dni od dnia złożenia odwołania.

§ 9

Niezwłocznie po sporządzeniu oceny na piśmie arkusz włącza się akt osobowych ocenianego.

§ 10

1. W przypadku uzyskania przez ocenianego ujemnej oceny kwalifikacyjnej, oceniający w terminie 7 dni od doręczenia oceny, niezależnie od przysługującego ocenianemu prawa odwołania się od oceny, ustala termin ponownej oceny.

2. Ponowna ocena, o której mowa w ust. 1. nie może być dokonana wcześniej niż po upływie trzech miesięcy, a nie później niż po upływie sześciu miesięcy.

§ 11

W przypadku ponownej oceny, terminy, o których mowa w § 6, 8, 9, 10 stosuje się odpowiednio.

§ 12

W przypadku ponownej oceny, przepisy § 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

§ 13

1. W przypadku ponownej ujemnej oceny kwalifikacyjnej, Burmistrz niezwłocznie rozwiązuje stosunek pracy z pracownikiem zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, z zachowaniem ustawowego okresu wypowiedzenia.

2. W przypadku ponownej ujemnej oceny kwalifikacyjnej, Burmistrz może rozwiązać stosunek pracy z pracownikiem mianowanym na stanowisko urzędnicze, z zachowaniem ustawowego okresu wypowiedzenia.

3. Wypowiedzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 rozpoczyna się z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownikowi wręczono ponowną ujemna ocenę kwalifikacyjną.

§14

1. Ocena kwalifikacyjna pracownika sporządzona jest, co najmniej raz na dwa lata.

2. W stosunku do pracowników zatrudnionych u Urzędzie Miejskim w dniu 1 kwietnia 2007 roku, termin dokonania pierwszej oceny upływa w dniu 10 października 20007 roku.

3. W stosunku do osób zatrudnionych po dniu 01 kwietnia 2007 roku na czas określony, pierwszą ocenę przeprowadza się przed zawarciem umowy na czas nieokreślony lub przed dniem mianowania na stanowisko urzędnicze.

§ 15

W terminie do 24.09.2007 roku stanowisko do spraw organizacyjnych i kadr dostarczy Burmistrzowi wykaz pracowników podlegających ocenie oraz wypełnione w części A arkusze ocen.

§ 17

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Łepecka 03-10-2007 08:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Łepecka 18-09-2007
Ostatnia aktualizacja: - 03-10-2007 08:39